Zoals eerder in onze nieuwsartikelen is vermeld, is op 15 november 2023 de Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie ingegaan. Hiermee beoogt de overheid:

1) ervoor te zorgen dat schuldeisers beter worden beschermd bij bedrijven die worden ontbonden

2) bedrijven meer duidelijkheid te laten geven over wat er gebeurt

3) te voorkomen dat mensen misbruik maken als een bedrijf snel wordt stopgezet

Volgens de nieuwe regels moeten bepaalde documenten binnen 14 dagen na de ontbinding bij de Kamer van Koophandel worden ingediend. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de doelen van de regels worden bereikt.

Ook is er in deze wet een uitbreiding van de regels voor een civielrechtelijk bestuursverbod. Dit is bedoeld om (onbetaalde) schuldeisers extra bescherming te bieden als een bedrijf snel wordt stopgezet. Bestuurders die herhaaldelijk of ernstig misbruik maken van ontbinding zonder baten en daarmee schuldeisers benadelen, kunnen door zo’n bestuursverbod geen bestuursfunctie meer uitoefenen voor maximaal vijf jaar.

Ontdek de recente ontwikkelingen in turboliquidatie die nu nog aantrekkelijker zijn gemaakt voor ondernemers. Op 15 november 2023 trad de Tijdelijke wet ‘Transparantie Turboliquidaties’ in werking, gepresenteerd door Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Deze wet biedt niet alleen meer transparantie, maar verhoogt ook de bescherming van schuldeisers, waardoor turboliquidaties een veiligere en effectievere optie worden voor bedrijfsbeëindiging.

Turboliquidaties hebben altijd de mogelijkheid geboden om snel en eenvoudig een bedrijf te beëindigen, wanneer er geen waarde meer aanwezig is in de BV. Echter, bij een aantal opheffingen was er sprake van misbruik bij de achterlating van schulden. Dankzij deze nieuwe wet kunnen ondernemers nu met meer zekerheid en vertrouwen stoppen met hun bedrijf.

Deze verbeteringen bieden ondernemers een strategische uitweg, vooral wanneer het bedrijf geen activa meer heeft van substantiële waarde. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld resterende voorraden verkopen en met de opbrengst zoveel mogelijk schulden aflossen om te voorkomen dat deze schulden zich verder opstapelen.

De nieuwe wet vraagt ondernemers om schuldeisers actief te informeren over het stoppen van het bedrijf en verplicht hen financiële verantwoording af te leggen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor wordt duidelijk hoe de laatste opbrengsten zijn gebruikt en waarom niet alle schulden konden worden voldaan.

Bovendien vergroot de toegenomen transparantie de mogelijkheid voor schuldeisers om actie te ondernemen als ze vermoeden dat er sprake is van misbruik. Ze kunnen bijvoorbeeld de administratie inkijken, bestuurders aansprakelijk stellen of zelfs de turboliquidatie via de rechter laten annuleren.

Het is essentieel op te merken dat misbruik van turboliquidatie strafbaar is en kan leiden tot een bestuursverbod van maximaal 5 jaar, in lijn met de Wet economische delicten.

Deze nieuwe maatregelen zijn aanvankelijk geldig voor een periode van twee jaar. Na deze periode heeft de overheid de mogelijkheid om de maatregelen te verlengen.

Voor meer informatie over hoe turboliquidatie uw bedrijf kan helpen, neem contact op met onze specialisten bij Turboliquidatie.nl.

De deadline nadert snel voor ondernemers die overwegen hun besloten vennootschap (BV) op te heffen. Met de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie op 15 november 2023, wordt het proces van het opheffen van uw besloten vennootschap (BV) aanzienlijk complexer en tijdrovender. In dit artikel bespreken we waarom u beter vóór deze datum kunt kiezen voor #turboliquidatie.

1. Uitgebreidere documentatie: Na 15 november zullen er meer documenten en verslagen vereist zijn bij het indienen van de liquidatie. Dit omvat gedetailleerde financiële overzichten en een rapportage van activa en passiva, wat kan leiden tot aanzienlijk meer administratieve inspanningen en kosten.

2. Crediteureninformatie: De nieuwe wet vereist dat u gedetailleerde informatie over crediteuren verstrekt, inclusief de aard en omvang van hun vorderingen. Dit betekent dat u meer tijd moet besteden aan het verzamelen en rapporteren van deze gegevens.

3. Strengere toetsing: Na 15 november zal er een strengere toetsing plaatsvinden door de Kamer van Koophandel om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit kan leiden tot vertragingen en extra uitdagingen bij het goedkeuren van uw liquidatie.

4. Langere wachttijd: Het goedkeuringsproces kan na 15 november langer duren vanwege de toegenomen complexiteit en het grotere aantal te beoordelen documenten. Dit kan resulteren in een langere wachttijd alvorens de BV is opgeheven.

Kortom, het opheffen van uw BV na 15 november zal aanzienlijk meer inspanning en tijd vergen vanwege de nieuwe transparantievereisten en strengere toetsing. Indien u overweegt uw BV op te heffen, is het sterk aan te raden om dit vóór 15 november te doen om onnodige problemen en vertragingen te voorkomen. Vul onze gratis intake in en ontdek binnen enkele minuten of uw BV voor turboliquidatie in aanmerking komt.

Met ingang van 15 november 2023 zal een nieuwe tijdelijke wet van kracht worden om schuldeisers beter te beschermen in gevallen van turboliquidatie.

Turboliquidatie in een notendop

Turboliquidatie is een snelle ontbinding van een besloten vennootschap (BV), vereniging of stichting wanneer er geen activa meer aanwezig zijn. Omdat er geen activa meer zijn, is er geen noodzaak voor een vereffeningsproces, waardoor de procedure relatief eenvoudig en snel kan worden afgerond.

Meer inzicht met de nieuwe tijdelijke wet ‘Transparantie Turboliquidatie’

De nieuwe wet ‘Transparantie Turboliquidatie’ wordt geïmplementeerd om meer inzicht te verschaffen in het proces van turboliquidatie en om de verschillende betrokken partijen te beschermen tegen mogelijke misbruiken.

Deze wet zal aanvankelijk gedurende twee jaar van kracht zijn, maar er bestaat de mogelijkheid tot verlenging.

Belangrijkste wijzigingen per 15 november 2023:

 1. Openbaarmaking van financiële gegevens: het bestuur van een onderneming of organisatie is verplicht om binnen 14 dagen na de turboliquidatie bepaalde financiële documenten te verstrekken en openbaar te maken, waaronder:
  • De slotbalans, waarbij wordt uitgelegd waarom er geen vermogen meer op de balans staat.
  • De jaarrekeningen van de jaren voorafgaand aan de turboliquidatie.
 2. Algemene bekendmaking: het bestuur moet de turboliquidatie openbaar maken. Deze aankondiging moet tevens vermelden dat de jaarrekeningen en slotbalans ter inzage beschikbaar zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 3. Aanpak van misbruik: indien er na de turboliquidatie vermoedens zijn van misbruik of schending van voorwaarden, kan het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek starten. Bij bevestiging van dergelijke vermoedens kan een rechter een bestuursverbod van maximaal vijf jaar opleggen aan de bestuurders van een onderneming, stichting of vereniging.

De nieuwe wet beoogt dus om een helderder beeld te creëren van het turboliquidatieproces en om te waarborgen dat alle betrokken partijen eerlijk en transparant worden behandeld.

Wilt u met zo weinig mogelijk rompslomp uw BV opheffen? Doorloop dan zo snel mogelijk nog ons stappenplan om er zeker van te zijn dat wij uw opheffing nog tijdig kunnen regelen. Wij verwachten de komende periode een grote toeloop en behandelen iedere aanvraag op volgorde van aanmelding.

Vandaag is in het Staatsblad bekend gemaakt dat de aangekondigde nieuwe tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingaat op 15 november 2023. Het is een tijdelijke regeling voor twee jaar.

De wet stelt nadere voorwaarden aan de turboliquidatie, die de transparantie vergroten, maar welke meer administratieve acties vergen:

1. Verantwoordingsplicht bestuurders

De verantwoordingsplicht legt het bestuur van de rechtspersoon de verplichting op om binnen veertien dagen na de ontbinding een aantal documenten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ter inzage te leggen:

 • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als de jaarrekening nog niet gedeponeerd is.
 • Een toelichting over de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding.
 • Een omschrijving van de wijze waarop de baten voorafgaand aan de ontbinding zijn verdeeld.
 • Indien van toepassing, een toelichting waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 • De jaarrekeningen over de boekjaren voorafgaand aan het jaar van de ontbinding, als publicatie daarvan verplicht is.

2. Inzagerecht schuldeisers

Indien er schuldeisers zijn, ben je als ondernemer verplicht hen schriftelijk te informeren zodra deze documenten gedepondeerd zijn.

3. Bestuursverbod voor bestuurders

Als het bestuur niet aan de verantwoordingsplicht voldoet, kan de kantonrechter schuldeisers machtigen om inzagerecht te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon.

Ook wordt het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht aangemerkt als een economisch delict, waarvoor het Openbaar Ministerie de bewuste bestuurder(s) strafrechtelijk kan vervolgen.

Het OM kan tevens aan de civiele rechter vragen om een bestuursverbod aan de bestuurder(s) van de ontbonden rechtspersoon op te leggen, zodat deze maximaal vijf jaar niet als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan worden benoemd. Dit bestuursverbod kan ook worden opgelegd als de bestuurder in aanloop naar de ontbinding doelbewust schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld, of als hij in de twee voorafgaande jaren al minimaal twee keer betrokken was bij beëindiging van een rechtspersoon met achterlaten van schulden of een faillissement en hem daarin een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar naar verwachting zal dit op 1 juli a.s. zijn.

De “oude” regeling voor het opheffen van bedrijven zonder baten, de turboliquidatie, wordt vereenvoudigd door de vereffeningsprocedure te stroomlijnen. Hierbij houdt de onderneming automatisch op te bestaan als er op het moment van opheffing geen bezittingen zijn, terwijl er wel nog schulden kunnen zijn. Er hoeft dan geen verantwoording te worden afgelegd over de reden waarom er geen bezittingen zijn en de schuldeisers hoeven niet te worden geïnformeerd over de opheffing. Dit leidde soms tot misbruik en kritiek. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie poogt dit aan te pakken door meer openheid te geven.

Wat verandert er concreet na de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie? Bij het opheffen van een bedrijf zonder baten dient het bestuur binnen 14 dagen de volgende documenten te overleggen:

 1. Een balans en winst-/verliesrekening over het jaar van opheffing en het voorgaande jaar als er nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt op het moment van opheffing.
 2. Een beschrijving van (i) de reden waarom er geen bezittingen zijn, (ii) hoe eventuele bezittingen zijn verkocht en de opbrengst is verdeeld en (iii) de reden waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 3. De jaarrekeningen van de voorgaande jaren.

Het bestuur dient de schuldeisers direct na het overleggen van deze documenten te informeren. Deze informatie stelt schuldeisers in staat om actie te ondernemen bij benadeling door de opheffing. Zij kunnen dan (i) heropening van de vereffening verzoeken, (ii) het bestuur aansprakelijk stellen of (iii) het faillissement aanvragen.

Aan de andere kant blijft het mogelijk voor ondernemers om op een eenvoudige manier hun bedrijf op te heffen na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten, mits dit op de juiste manier gebeurt en eventuele bezittingen op de juiste manier worden verdeeld onder de schuldeisers.

Als het bestuur niet aan de verplichtingen voldoet of handelingen verricht waardoor schuldeisers benadeeld worden, kan er een bestuursverbod worden opgelegd en kan dit gezien worden als een economisch delict waarvoor een boete kan worden opgelegd aan de betrokken bestuurders.

Het nieuwe voorstel voor de wet verandert niets aan de gewone manier om een bedrijf te ontbinden. Bij de gewone ontbindingsprocedure moet de vereffenaar faillissement aanvragen als er meer schulden zijn dan baten op het moment van ontbinding. In de praktijk gebeurt het dan vaak dat de activiteiten, baten en lasten van het bedrijf worden vereffend voordat het bedrijf ontbonden wordt met behulp van een snelle procedure genaamd: turboliquidatie. Ook na invoering van het nieuwe voorstel blijft dit mogelijk. Bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten en ontbinding van het bedrijf is het belangrijk om altijd de juiste procedure te volgen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen
Bron foto: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-aanbesteding/den-haag-binnenhof/binnenhof-in-beeld/binnenhof-als-trekpleister

 

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. De verwachting is dat de regeling hierdoor toegankelijker wordt voor ondernemingen en het gebruik ervan wordt gefaciliteerd.

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Bron: Tweede Kamer, 16 februari 2023, nr. 36172
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer IvhB-0353

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft op 19 januari de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van dit wetsvoorstel is onder andere om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, zodat dit instrument breder beschikbaar komt voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Als dat doel wordt bereikt, kan dit ertoe leiden dat het aantal turboliquidaties toeneemt.

De volledige nota is hier te lezen: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D01453

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer IvhB-0356

 

Er is veel te doen over turboliquidaties van BV’s, omdat deze in de praktijk helaas in enkele gevallen ook toegepast worden bij ondernemingen die trachten onder schuldeisers uit te komen. Echter dit keer is het eens andersom: de rechtbank in Rotterdam heeft op 16 augustus 2022 geoordeeld dat een BV beter via turboliquidatie opgeheven had kunnen worden, dan via een faillissementstraject met curator (zie uitspraken.rechtspraak.nl).

De betreffende onderneming heeft zelf haar faillissement aangevraagd, maar de rechtbank verklaarde dat de BV geen belang had bij faillietverklaring. Weliswaar stond vast dat de BV was gestopt met betalen, wat een wettelijke vereiste is voordat je een faillissement kunt aanvragen, maar de rechter stelde ook vast dat de onderneming geen enkele baten meer had. Er waren geen bezittingen meer, er was ook geen personeel in dienst en de activiteiten waren al enige tijd gestopt. Het verzoek werd daarom door de rechter afgewezen.

De rechter schatte in dat een curator bij faillissementsaanvraag de BV zo snel als mogelijk zou laten opheffen, omdat er geen vermogen meer te verdelen was en de kosten van de curator zouden oplopen. De rechter heeft daarom geoordeeld dat deze BV beter via turboliquidatie opgeheven kan worden.

Ook snel een BV opheffen middels turboliquidatie? Vul nu vrijblijvend ons stappenplan in.

Als je een BV wilt opheffen moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Meestal is daar een accountant bij betrokken en regelt een notaris de opheffing. Een terechte methode, want het kan niet zo zijn dat bedrijven of particulieren die nog een vordering hebben, niet op de hoogte zijn van de opheffing van de BV. Als ze er vervolgens achteraan moeten gaan om hun geld op te eisen, wanneer de BV opgeheven is, moeten ze naar de rechter om te bewijzen dat turboliquidatie niet terecht is geweest. Veel extra moeite en kosten om alsnog je vordering terug te krijgen. Het is dan ook terecht dat deze zorgvuldigheid betracht moet worden.

Echter bij een slapende BV, zeker als die leeg is en er geen schulden zijn, is deze werkwijze nogal overdreven. In zo’n geval biedt turboliquidatie uitkomst om snel en simpel, zonder een gang naar de notaris en advertenties in kranten, de BV op te heffen. Turboliquidatie is dan ook een prima oplossing voor lege BV’s zonder schulden.

Misbruik van turboliquidatie

Van deze vereenvoudigde manier van liquideren is veel gebruik gemaakt. Echter als het zo gemakkelijk kan, zijn er helaas ook mensen die hier misbruik van maken terwijl dat nooit de bedoeling van turboliquidatie is geweest.

Een probleem dat misbruik in de hand speelt, is dat de KvK de stukken die zij aangeboden krijgt niet controleert. Indien die niet kloppen, waarbij er dus sprake is van valsheid in geschrifte, verwerken zij deze gewoon.

Als facilitator van turboliquidaties, willen wij niet meewerken aan opheffingen van BV’s, waarbij veel crediteuren achter het net gaan vissen. Vandaar dat wij altijd een aantal vragen stellen, over het ontbreken van baten/lasten. Op die manier hebben wij, bij een onterechte turboliquidatie, bewijs in handen dat men valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dit zullen wij in het geval van een claim de rechter niet onthouden. Wij kunnen echter vooraf niet alle controles hierop doen, omdat wij geen inzage hebben in de administratie van de betreffende BV. Het is dan ook alleszins redelijk dat de Kamer meer transparantie wenst bij de opheffing van BV’s via turboliquidatie.

Buiten deze gewenste transparantie, moet je je er als bestuurder bewust van zijn, dat je (persoonlijk) aansprakelijk gesteld kunt worden als je overgaat tot een onterechte turboliquidatie.