Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar naar verwachting zal dit op 1 juli a.s. zijn.

De “oude” regeling voor het opheffen van bedrijven zonder baten, de turboliquidatie, wordt vereenvoudigd door de vereffeningsprocedure te stroomlijnen. Hierbij houdt de onderneming automatisch op te bestaan als er op het moment van opheffing geen bezittingen zijn, terwijl er wel nog schulden kunnen zijn. Er hoeft dan geen verantwoording te worden afgelegd over de reden waarom er geen bezittingen zijn en de schuldeisers hoeven niet te worden geïnformeerd over de opheffing. Dit leidde soms tot misbruik en kritiek. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie poogt dit aan te pakken door meer openheid te geven.

Wat verandert er concreet na de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie? Bij het opheffen van een bedrijf zonder baten dient het bestuur binnen 14 dagen de volgende documenten te overleggen:

  1. Een balans en winst-/verliesrekening over het jaar van opheffing en het voorgaande jaar als er nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt op het moment van opheffing.
  2. Een beschrijving van (i) de reden waarom er geen bezittingen zijn, (ii) hoe eventuele bezittingen zijn verkocht en de opbrengst is verdeeld en (iii) de reden waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
  3. De jaarrekeningen van de voorgaande jaren.

Het bestuur dient de schuldeisers direct na het overleggen van deze documenten te informeren. Deze informatie stelt schuldeisers in staat om actie te ondernemen bij benadeling door de opheffing. Zij kunnen dan (i) heropening van de vereffening verzoeken, (ii) het bestuur aansprakelijk stellen of (iii) het faillissement aanvragen.

Aan de andere kant blijft het mogelijk voor ondernemers om op een eenvoudige manier hun bedrijf op te heffen na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten, mits dit op de juiste manier gebeurt en eventuele bezittingen op de juiste manier worden verdeeld onder de schuldeisers.

Als het bestuur niet aan de verplichtingen voldoet of handelingen verricht waardoor schuldeisers benadeeld worden, kan er een bestuursverbod worden opgelegd en kan dit gezien worden als een economisch delict waarvoor een boete kan worden opgelegd aan de betrokken bestuurders.

Het nieuwe voorstel voor de wet verandert niets aan de gewone manier om een bedrijf te ontbinden. Bij de gewone ontbindingsprocedure moet de vereffenaar faillissement aanvragen als er meer schulden zijn dan baten op het moment van ontbinding. In de praktijk gebeurt het dan vaak dat de activiteiten, baten en lasten van het bedrijf worden vereffend voordat het bedrijf ontbonden wordt met behulp van een snelle procedure genaamd: turboliquidatie. Ook na invoering van het nieuwe voorstel blijft dit mogelijk. Bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten en ontbinding van het bedrijf is het belangrijk om altijd de juiste procedure te volgen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen
Bron foto: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-aanbesteding/den-haag-binnenhof/binnenhof-in-beeld/binnenhof-als-trekpleister

 

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. De verwachting is dat de regeling hierdoor toegankelijker wordt voor ondernemingen en het gebruik ervan wordt gefaciliteerd.

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Bron: Tweede Kamer, 16 februari 2023, nr. 36172
Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer IvhB-0353

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft op 19 januari de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van dit wetsvoorstel is onder andere om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, zodat dit instrument breder beschikbaar komt voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Als dat doel wordt bereikt, kan dit ertoe leiden dat het aantal turboliquidaties toeneemt.

De volledige nota is hier te lezen: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D01453

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer IvhB-0356

 

Er is veel te doen over turboliquidaties van BV’s, omdat deze in de praktijk helaas in enkele gevallen ook toegepast worden bij ondernemingen die trachten onder schuldeisers uit te komen. Echter dit keer is het eens andersom: de rechtbank in Rotterdam heeft op 16 augustus 2022 geoordeeld dat een BV beter via turboliquidatie opgeheven had kunnen worden, dan via een faillissementstraject met curator (zie uitspraken.rechtspraak.nl).

De betreffende onderneming heeft zelf haar faillissement aangevraagd, maar de rechtbank verklaarde dat de BV geen belang had bij faillietverklaring. Weliswaar stond vast dat de BV was gestopt met betalen, wat een wettelijke vereiste is voordat je een faillissement kunt aanvragen, maar de rechter stelde ook vast dat de onderneming geen enkele baten meer had. Er waren geen bezittingen meer, er was ook geen personeel in dienst en de activiteiten waren al enige tijd gestopt. Het verzoek werd daarom door de rechter afgewezen.

De rechter schatte in dat een curator bij faillissementsaanvraag de BV zo snel als mogelijk zou laten opheffen, omdat er geen vermogen meer te verdelen was en de kosten van de curator zouden oplopen. De rechter heeft daarom geoordeeld dat deze BV beter via turboliquidatie opgeheven kan worden.

Ook snel een BV opheffen middels turboliquidatie? Vul nu vrijblijvend ons stappenplan in.

Als je een BV wilt opheffen moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Meestal is daar een accountant bij betrokken en regelt een notaris de opheffing. Een terechte methode, want het kan niet zo zijn dat bedrijven of particulieren die nog een vordering hebben, niet op de hoogte zijn van de opheffing van de BV. Als ze er vervolgens achteraan moeten gaan om hun geld op te eisen, wanneer de BV opgeheven is, moeten ze naar de rechter om te bewijzen dat turboliquidatie niet terecht is geweest. Veel extra moeite en kosten om alsnog je vordering terug te krijgen. Het is dan ook terecht dat deze zorgvuldigheid betracht moet worden.

Echter bij een slapende BV, zeker als die leeg is en er geen schulden zijn, is deze werkwijze nogal overdreven. In zo’n geval biedt turboliquidatie uitkomst om snel en simpel, zonder een gang naar de notaris en advertenties in kranten, de BV op te heffen. Turboliquidatie is dan ook een prima oplossing voor lege BV’s zonder schulden.

Misbruik van turboliquidatie

Van deze vereenvoudigde manier van liquideren is veel gebruik gemaakt. Echter als het zo gemakkelijk kan, zijn er helaas ook mensen die hier misbruik van maken terwijl dat nooit de bedoeling van turboliquidatie is geweest.

Een probleem dat misbruik in de hand speelt, is dat de KvK de stukken die zij aangeboden krijgt niet controleert. Indien die niet kloppen, waarbij er dus sprake is van valsheid in geschrifte, verwerken zij deze gewoon.

Als facilitator van turboliquidaties, willen wij niet meewerken aan opheffingen van BV’s, waarbij veel crediteuren achter het net gaan vissen. Vandaar dat wij altijd een aantal vragen stellen, over het ontbreken van baten/lasten. Op die manier hebben wij, bij een onterechte turboliquidatie, bewijs in handen dat men valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dit zullen wij in het geval van een claim de rechter niet onthouden. Wij kunnen echter vooraf niet alle controles hierop doen, omdat wij geen inzage hebben in de administratie van de betreffende BV. Het is dan ook alleszins redelijk dat de Kamer meer transparantie wenst bij de opheffing van BV’s via turboliquidatie.

Buiten deze gewenste transparantie, moet je je er als bestuurder bewust van zijn, dat je (persoonlijk) aansprakelijk gesteld kunt worden als je overgaat tot een onterechte turboliquidatie.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 4 mei 2022 advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. De Afdeling advisering heeft het advies op 9 mei 2022 gepubliceerd.

Inhoud voorstel

Het wetsvoorstel gaat over turboliquidatie. Dat is het snel beëindigen van een rechtspersoon (zoals een BV of een NV) als er geen baten meer zijn. Bestuurders van de rechtspersoon kunnen hier zelf voor kiezen. Het biedt hen de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door de laatste voorraden te verkopen. Turboliquidatie komt veel voor en kan snel en eenvoudig worden ingezet. Een risico ontstaat wanneer de rechtspersoon geen baten, maar wel schulden heeft. In het wetsvoorstel staan maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan.

Effectiviteit maatregelen

Om de rechtsbescherming van (onbetaalde) schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren, regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van de regeling van het civielrechtelijk bestuursverbod. Maar alleen het Openbaar Ministerie (OM) kan deze maatregel inzetten. Tegelijkertijd heeft het OM al veel taken. Het voorstel bevat daarnaast geen aanvullende privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden, zoals een uitbreiding van de mogelijkheid om bestuurders aansprakelijk te stellen. De Afdeling adviseert daarom met het oog op de te verwachten effectiviteit van het voorstel nader te verkennen welke mogelijkheden er zijn om schuldeisers zelf meer handhavingsinstrumenten te bieden.

Tijdelijk karakter voorstel

Het wetsvoorstel is tijdelijk en geldt vooralsnog voor twee jaar met een mogelijkheid van verlenging. Het kabinet is met dit wetsvoorstel gekomen omdat het als gevolg van de coronacrisis veel bedrijfsbeëindigingen verwacht en dus een toename van het aantal turboliquidaties. De Afdeling advisering begrijpt vanuit dit perspectief de urgentie van het wetsvoorstel, maar wijst op het onderscheid tussen urgentie en noodzaak. Zij vraagt het kabinet om beter te verwoorden hoe het tijdelijk karakter van het wetsvoorstel zich verhoudt tot de structurele aard van de problematiek die het wetsvoorstel probeert op te lossen. De risico’s van de nu summier geregelde turboliquidatie zijn immers structureel en zullen niet na twee jaar verdwenen zijn.

Verhouding tot hoger recht

De toelichting bij het wetsvoorstel bevat geen zelfstandige paragraaf waarin wordt ingegaan op de verhouding van het voorstel tot het hogere recht, zoals het Europese recht. De Afdeling advisering wijst erop dat de Aanwijzingen voor de regelgeving dit in beginsel vereisen. Zo zou bijvoorbeeld nader kunnen worden ingegaan op de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het geïntroduceerde inzagerecht van schuldeisers.

Bekijk hier het originele bericht van de Raad van State en de volledige tekst van het advies.

 

Ondanks de steunmaatregelen zal een toenemend aantal ondernemers willen stoppen met hun bedrijf, als gevolg van het COVID-19 virus. Dat moeten ondernemers snel en eenvoudig kunnen doen zodat ze niet blijven hangen in schulden. Dat kan met de turboliquidatie regeling: het snel ontbinden van rechtspersonen als er geen baten meer zijn. Om het gebruik van de turboliquidatie te faciliteren heeft de ministerraad op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Als een onderneming niet langer levensvatbaar is en schuldeisers op termijn niet meer betaald kunnen worden, dreigt een faillissement. Dat kan betekenen dat ondernemers nog lang geconfronteerd blijven met schulden, wat ze natuurlijk willen vermijden. Sinds begin dit jaar biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ondernemers in bepaalde gevallen een helpende hand. Deze regeling is echter complex en niet geschikt voor alle ondernemers, zoals zzp’ers. De turboliquidatie is voor deze ondernemers een betrekkelijk snel en eenvoudig alternatief om de beëindiging te regelen.

Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat rechtspersonen door middel van een ontbinding kunnen worden opgeheven als er geen baten meer zijn. De turboliquidatie biedt ondernemers daarmee de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de ontbinding de laatste voorraden te verkopen en uit de opbrengst de schulden zoveel mogelijk te voldoen. Schulden lopen dan dus niet verder op, een faillissement kan worden afgewend en de ondernemer kan zowel zakelijk als privé weer door.

Ondernemers kunnen nu al gebruik maken van deze regeling. Het wetsvoorstel moet er echter voor zorgen dat het vertrouwen in dit instrument toeneemt, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers. In het voorstel staan daarom maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Daartoe worden bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie straks verplicht om stukken bij het handelsregister te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen. Ook moeten zij de betrokken schuldeisers hiervan op de hoogte stellen. Schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie, kunnen hier dan tegen opkomen. Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Verder riskeren bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.

De maatregelen zijn van tijdelijke aard en duren twee jaar. Belangstellenden kunnen vanaf maandag, gedurende vier weken, op het voorstel reageren op www.internetconsultatie.nl.

Turboliquidatie.nl is de Goedkoopste van Nederland, start nu de gratis intake hier.

Het opheffen van een BV is in 89% van de gevallen een standaard procedure, waarvoor je exact dezelfde stappen dient te doorlopen. Het is in de meeste gevallen mogelijk via zogenaamde turboliquidatie. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan uw BV en u als bestuurder dient te voldoen. Indien u die niet juist opvolgt, dan kan dat vervelende consequenties hebben en de opheffing van de BV zelfs door de rechter worden teruggedraaid.

Doe de check door ons stappenplan te doorlopen en bekijk of uw BV ook snel, eenvoudig en goedkoop opgeheven kan worden zonder notaris. Hiermee bespaart u jaarlijks kosten voor het opmaken van uw jaarrekening en belastingaangifte.

Een inactieve BV opheffen is minder complex dan wordt gedacht. Om een BV op te heffen zijn er feitelijk maar twee stappen nodig: ontbinden en liquideren. Hiervoor hoeft men niet naar de notaris en hoeft ook geen jurist of fiscalist geraadpleegd te worden. Indien de BV simpelweg geen baten en/of vermogensbestandsdelen meer heeft, komt de BV in aanmerking voor turboliquidatie. Dit is een zeer snelle methode om de BV op te heffen.

Om tot liquidatie te komen, dient er een besluit tot ontbinding van de BV te worden genomen en de BV dient te worden uitgeschreven bij de KvK. Turboliquidatie.nl heeft hiervoor de 100% juridisch correcte formulieren voorbereid en een eenvoudig intakeformulier ontworpen om dit snel en eenvoudig uit te voeren.

Doe nu de vrijblijvende intake.

Een turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap, zoals een BV of Stichting per direct te ontbinden en te liquideren. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap door middel van een turboliquidatie dient door de Algemene Vergadering (van aandeelhouders) te worden genomen. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap in principe direct op te bestaan, indien de vennootschap geen baten meer heeft. Wel moet de liquidatie nog bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister worden ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden voor een turboliquidatie?

Voor een turboliquidatie mogen er op het moment van ontbinden (lees: het moment waarop de algemene vergadering het besluit tot ontbinding neemt) geen baten meer aanwezig zijn of te verwachten zijn. Onder baten worden hierbij verstaan: alle activa op de balans van de vennootschap, zoals bezittingen, liquide middelen en vorderingen.

De vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie selectief betalingen aan bepaalde schuldeisers verrichten om de baten te laten verdwijnen. Ook moeten de doorlopende verplichtingen (zoals huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd.

Indien er op het moment van de ontbinding nog wel baten aanwezig zijn in de vennootschap kan de turboliquidatie niet doorgaan. Het vermogen van de vennootschap moet dan worden vereffend. Als op dat moment van vereffening wordt afgezien, maar ook niet langer wordt voldaan aan bijvoorbeeld de publicatieverplichtingen, kan dit tot bestuurders-aansprakelijkheid leiden.

Voordeel van turboliquidatie

Het voordeel van de turboliquidatie is dat een vennootschap snel kan worden afgewikkeld zonder dat een vereffenaar moet worden benoemd en de procedure van ontbinding daardoor kosten bespaard. In principe vindt de feitelijke afwikkeling van baten en schulden plaats, voordat het besluit tot ontbinding wordt genomen.

In tegenstelling tot een (traditionele) ontbindingsprocedure middels vereffening van het vermogen van de vennootschap is het bij een turboliquidatie niet vereist dat deze vereffening en het plan daartoe wordt gepubliceerd in een landelijk dagblad. Een ander voordeel daarvan is dat ook de periode van twee maanden na de publicatie niet afgewacht dient te worden, voordat de verklaring van non-verzet kan worden opgevraagd. Bij een (traditionele) ontbindingsprocedure door vereffening moeten dus meer stappen worden genomen, waardoor deze procedure duurder is en meer tijd in beslag neemt.

Een turboliquidatie met schulden, kan dat?

Jazeker, dat kan mits er alleen schulden en helemaal geen baten meer in de vennootschap aanwezig zijn. Het aanvragen van het faillissement zou in zo’n geval vrij zinloos zijn, omdat de curator dan bij gebrek aan baten direct tot opheffing van het faillissement zou overgaan.

In dit soort gevallen worden schuldeisers vaak benadeeld. Voor hen is moeilijk te beoordelen of het bestuur van de vennootschap voorafgaand aan de turboliquidatie wel behoorlijk heeft gehandeld. De procedure van de turboliquidatie is namelijk, in tegenstelling tot een faillissement, weinig transparant. Schuldeisers kunnen dan alsnog het faillissement van de vennootschap aanvragen. De schuldeisers moeten wel voldoende aannemelijk maken dat er een (potentiële) bate is of was. Daarnaast hebben de schuldeisers de mogelijkheid om de (voormalig) bestuurders aansprakelijk te stellen wegens onrechtmatige daad. De schuldeiser moet dan aantonen dat hij schade heeft geleden omdat het bestuur voor een turboliquidatie heeft gekozen en in een faillissement er wel een kans op betaling aanwezig zou zijn geweest.

Indien er wel baten aanwezig zijn, maar de schulden hoger zijn, kan er niet tot turboliquidatie worden besloten. In dat geval moet er een crediteurenakkoord worden getroffen of het faillissement worden aangevraagd. Als dit niet gebeurt en toch tot een turboliquidatie wordt besloten, kunnen schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De schuldeisers kunnen dan een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank. In de praktijk komt het daarna vaak tot een faillissement. In dat geval kan de curator tot de conclusie komen dat er, door het besluit tot een turboliquidatie, sprake was van onrechtmatig handelen van de bestuurders en kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Conclusie

Een turboliquidatie wordt vaak toegepast en dat levert niet vaak problemen op. Het is snel, zonder veel formaliteiten. Zijn er echter bij de ontbinding nog schulden aanwezig dan is voorzichtigheid geboden! Heeft u vragen over de turboliquidatie van uw BV? Neem dan contact met ons op via chat (rechtsonder) of ons contactformulier. Direct weten of uw BV middels turboliquidatie kan worden opgeheven? Vul dan de gratis intake in.