Wat verandert er door de nieuwe tijdelijke wet transparantie turboliquidatie?

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar naar verwachting zal dit op 1 juli a.s. zijn.

De “oude” regeling voor het opheffen van bedrijven zonder baten, de turboliquidatie, wordt vereenvoudigd door de vereffeningsprocedure te stroomlijnen. Hierbij houdt de onderneming automatisch op te bestaan als er op het moment van opheffing geen bezittingen zijn, terwijl er wel nog schulden kunnen zijn. Er hoeft dan geen verantwoording te worden afgelegd over de reden waarom er geen bezittingen zijn en de schuldeisers hoeven niet te worden geïnformeerd over de opheffing. Dit leidde soms tot misbruik en kritiek. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie poogt dit aan te pakken door meer openheid te geven.

Wat verandert er concreet na de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie? Bij het opheffen van een bedrijf zonder baten dient het bestuur binnen 14 dagen de volgende documenten te overleggen:

  1. Een balans en winst-/verliesrekening over het jaar van opheffing en het voorgaande jaar als er nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt op het moment van opheffing.
  2. Een beschrijving van (i) de reden waarom er geen bezittingen zijn, (ii) hoe eventuele bezittingen zijn verkocht en de opbrengst is verdeeld en (iii) de reden waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
  3. De jaarrekeningen van de voorgaande jaren.

Het bestuur dient de schuldeisers direct na het overleggen van deze documenten te informeren. Deze informatie stelt schuldeisers in staat om actie te ondernemen bij benadeling door de opheffing. Zij kunnen dan (i) heropening van de vereffening verzoeken, (ii) het bestuur aansprakelijk stellen of (iii) het faillissement aanvragen.

Aan de andere kant blijft het mogelijk voor ondernemers om op een eenvoudige manier hun bedrijf op te heffen na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten, mits dit op de juiste manier gebeurt en eventuele bezittingen op de juiste manier worden verdeeld onder de schuldeisers.

Als het bestuur niet aan de verplichtingen voldoet of handelingen verricht waardoor schuldeisers benadeeld worden, kan er een bestuursverbod worden opgelegd en kan dit gezien worden als een economisch delict waarvoor een boete kan worden opgelegd aan de betrokken bestuurders.

Het nieuwe voorstel voor de wet verandert niets aan de gewone manier om een bedrijf te ontbinden. Bij de gewone ontbindingsprocedure moet de vereffenaar faillissement aanvragen als er meer schulden zijn dan baten op het moment van ontbinding. In de praktijk gebeurt het dan vaak dat de activiteiten, baten en lasten van het bedrijf worden vereffend voordat het bedrijf ontbonden wordt met behulp van een snelle procedure genaamd: turboliquidatie. Ook na invoering van het nieuwe voorstel blijft dit mogelijk. Bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten en ontbinding van het bedrijf is het belangrijk om altijd de juiste procedure te volgen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen
Bron foto: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-aanbesteding/den-haag-binnenhof/binnenhof-in-beeld/binnenhof-als-trekpleister