Turboliquidatie web foto

Dé goedkoopste van Nederland!
Binnen 48 uur geregeld
100% Garantie

Snel en eenvoudig uw BV opheffen zonder notaris

Logo Turboliquidatie wit

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 1. Turboliquidatie.nl is een dienst van Evensis Media B.V. (“Evensis”). Evensis is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich middels deze website ten doel stelt tot het vereenvoudigen van diensten middels het leveren van documenten, één en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Turboliquidatie” tevens verstaan alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Turboliquidatie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in art. 1.4 of die producten afneemt via de website van Turboliquidatie.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Turboliquidatie en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Turboliquidatie ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: www.turboliquidatie.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Turboliquidatie Diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Turboliquidatie zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen van Turboliquidatie zijn 8 (acht) dagen geldig, waarna deze vervallen.
 2. Niet alleen Turboliquidatie, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) vennootschap van Turboliquidatie en voormalige medewerkers van Turboliquidatie, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (middels online bestelprocedure dan wel e-mail), bevestigt Turboliquidatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Turboliquidatie is bevestigd, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst, zonder betaling van de factuur, danwel geen akkoord is verleend door Cliënt via e-mail, geldt het niet tijdig betalen als ontbindende voorwaarde van de overeenkomst.
 4. Turboliquidatie kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Turboliquidatie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Turboliquidatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Turboliquidatie gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Na het tot stand komen van de overeenkomst is annulering niet meer mogelijk, met uitsluiting van het geval dat Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Enkel in dat geval heeft Cliënt een annuleringsmogelijkheid van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Gebruik Website

 1. Cliënt meldt zich door middel van het volgen van een intake op de Website, waarna hij gebruik kan maken van de Diensten van Turboliquidatie.
 2. Het volgen van de intake alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die volledig handelingsbekwaam zijn. Ingeval een rechtspersoon zich registreert, is dit slechts toegestaan als dit gebeurt door een natuurlijk persoon dat bevoegd is tot het aangaan van deze handeling.
 3. Turboliquidatie geeft Cliënt die een intake heeft gevolgd een onbeperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.
 4. Cliënt staat ervoor in dat de informatie die bij het aanmaken van het account wordt verstrekt aan Turboliquidatie volledig en juist is.
 5. Turboliquidatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Diensten op de Website.
 6. Turboliquidatie heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan Turboliquidatie Cliënt de toegang tot de Website ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 7. Cliënt kan te allen tijde zelf zijn account aanpassen of verwijderen.

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

 1. Turboliquidatie verricht verscheidene Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van een platform waar Cliënt zelf documenten kan opstellen als wordt bedoeld in artikel 6.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij Turboliquidatie, dan wel bij de auteurs van de documenten.
 3. De documenten die Cliënt afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de documenten door Cliënt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Turboliquidatie, dan wel de auteurs van de documenten.
 4. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten dat bepaalde documenten ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee voorwaarden is voldaan, zijn de documenten niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een internationaal karakter.
 5. Turboliquidatie voert haar opdrachten uit naar Nederlands recht. De geleverde Diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien de Dienst niet in de Nederlandse taal is opgeleverd. Cliënt verklaart zich te onthouden van internationaal gebruik van de Diensten.

Artikel 6 De Diensten

 1. Cliënt geeft Turboliquidatie opdracht om namens Cliënt documenten in te vullen op basis van door Cliënt aangeleverde informatie en informatie uit het publieke domein, alsmede Kamer van Koophandel. Deze standaarddocumenten worden in de webshop van Turboliquidatie aangeboden, welke voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking worden gesteld aan Cliënt.
 2. De standaarddocumenten zijn opgesteld en/of gecontroleerd door juristen.
 3. De standaarddocumenten zijn expliciet niet toegesneden op een specifiek geval, buiten de tijdens de intake verstrekte gegevens door Cliënt. Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van toepassing zijn op de situatie bij Cliënt. Cliënt is zich ervan bewust dat de standaarddocumenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Cliënt dient dan ook goed te beoordelen of de voorzieningen opgenomen in een model, aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken) afspraken.
 4. Cliënt is verantwoordelijk voor controle van de door Turboliquidatie ingevulde documenten.
 5. Het invullen van de gegevens voor de standaarddocumenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van Cliënt.

Artikel 7 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien Turboliquidatie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Turboliquidatie met betrekking tot haar Diensten. Turboliquidatie is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Cliënt heeft opgelopen, waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Turboliquidatie leidt tot aansprakelijkheid van Turboliquidatie, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van € 1.000,- euro.
 3. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Turboliquidatie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Turboliquidatie binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. Turboliquidatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 8 Juistheid en volledigheid van informatie

 1. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Turboliquidatie verstrekte informatie, documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Turboliqudiatie is niet aansprakelijk voor foutieve, onjuiste danwel niet volledig aangeleverde informatie op basis waarvan de Documenten en Diensten namens Gebruiker worden ingevuld of zijn verstrekt.
 3. Cliënt vrijwaart Turboliquidatie van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit lid 2 en 3.

Artikel 9 Honorering, kosten en betaling

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Turboliquidatie vooraf middels iDEAL, PayPal, of creditcard. Alle door Turboliquidatie gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Turboliquidatie gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Turboliquidatie zal Cliënt zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Cliënt en Turboliquidatie kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie. Facturen dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan
 4. Indien Cliënt een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Cliënt is Turboliquidatie gerechtigd alle ten behoeve van Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cliënt schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cliënt.
 5. In geval van betalingsverzuim is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Turboliquidatie ad 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
 6. Indien Turboliquidatie om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Cliënt bedragen deze kosten echter minimaal 15% (vijftien procent) van de opdrachtsom.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Cliënt en Turboliquidatie verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Turboliquidatie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Turboliquidatie zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Turboliquidatie niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Cliënt en Turboliquidatie zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 11 Identiteit van Turboliquidatie

 1. Turboliquidatie is een handelsnaam van Evensis Media BV en in de KvK geregistreerd onder nummer 34198900. Evensis draagt het BTW-identificatienummer NL812710290B01. Evensis is statutair gevestigd aan de Burg. Stramanweg 102 (1101 AA) Amsterdam.
 2. Turboliquidatie is te bereiken via e-mail: info@turboliquidatie.nl.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Turboliquidatie en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Turboliquidatie en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.