Is turboliquidatie bij een Stamrecht BV mogelijk?

Regelmatig wordt ons gevraagd of turboliquidatie een optie is bij een Stamrecht BV. Deze vraag kan pas worden beantwoord als duidelijk is of de BV actief is geweest als onderneming of niet.

  1. Indien u uw Stamrecht BV enkel gebruikt (heeft) voor het beheer van kapitaal, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan is een versnelde opheffing van de BV eenvoudig door het geld uit uw Stamrecht BV te halen. Er hoeft dan geen vereffening plaats te vinden en er is geen sprake van publicatieplicht.
  2. Indien de Stamrecht BV een actieve onderneming behelst, dan dient er wel vereffening plaats te vinden en geldt publicatieplicht.

In het eerste geval is snelle opheffing van de Stamrecht BV middels turboliquidatie mogelijk. Turboliquidatie is een officiële opheffingsmethode, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, waarbij geldt dat als de BV op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, zij direct op houdt te bestaan.

Afrekening Stamrechtverplichting

Voordat u uw Stamrecht BV kunt opheffen, moet de stamrechtverplichting in zijn geheel zijn afgerekend:

  • ofwel via de reeds uitgevoerde periodieke uitkeringen;
  • ofwel via gedeeltelijke afkoop;
  • ofwel via een afkoop ineens.

Bij die afrekening dient ook bepaald te worden of er vorderingen dienen te worden terugbetaald aan de BV of worden verrekend, dan wel of de BV nog iets aan u of anderen is verschuldigd.

De Stamrecht BV wordt bij afkoop inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en dat wil zeggen dat de Stamrecht BV een deel van de afkoopwaarde overboekt naar de Belastingdienst en het restant naar privé.

Wilt u binnen enkele minuten weten of uw Stamrecht BV middels turboliquidatie opgeheven kan worden? Doe dan onze gratis intake en krijg direct antwoord.