Sa­men­vat­ting ad­vies over wets­voor­stel Tij­de­lij­ke wet trans­pa­ran­tie tur­bo­li­qui­da­tie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 4 mei 2022 advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. De Afdeling advisering heeft het advies op 9 mei 2022 gepubliceerd.

Inhoud voorstel

Het wetsvoorstel gaat over turboliquidatie. Dat is het snel beëindigen van een rechtspersoon (zoals een BV of een NV) als er geen baten meer zijn. Bestuurders van de rechtspersoon kunnen hier zelf voor kiezen. Het biedt hen de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door de laatste voorraden te verkopen. Turboliquidatie komt veel voor en kan snel en eenvoudig worden ingezet. Een risico ontstaat wanneer de rechtspersoon geen baten, maar wel schulden heeft. In het wetsvoorstel staan maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan.

Effectiviteit maatregelen

Om de rechtsbescherming van (onbetaalde) schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren, regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van de regeling van het civielrechtelijk bestuursverbod. Maar alleen het Openbaar Ministerie (OM) kan deze maatregel inzetten. Tegelijkertijd heeft het OM al veel taken. Het voorstel bevat daarnaast geen aanvullende privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden, zoals een uitbreiding van de mogelijkheid om bestuurders aansprakelijk te stellen. De Afdeling adviseert daarom met het oog op de te verwachten effectiviteit van het voorstel nader te verkennen welke mogelijkheden er zijn om schuldeisers zelf meer handhavingsinstrumenten te bieden.

Tijdelijk karakter voorstel

Het wetsvoorstel is tijdelijk en geldt vooralsnog voor twee jaar met een mogelijkheid van verlenging. Het kabinet is met dit wetsvoorstel gekomen omdat het als gevolg van de coronacrisis veel bedrijfsbeëindigingen verwacht en dus een toename van het aantal turboliquidaties. De Afdeling advisering begrijpt vanuit dit perspectief de urgentie van het wetsvoorstel, maar wijst op het onderscheid tussen urgentie en noodzaak. Zij vraagt het kabinet om beter te verwoorden hoe het tijdelijk karakter van het wetsvoorstel zich verhoudt tot de structurele aard van de problematiek die het wetsvoorstel probeert op te lossen. De risico’s van de nu summier geregelde turboliquidatie zijn immers structureel en zullen niet na twee jaar verdwenen zijn.

Verhouding tot hoger recht

De toelichting bij het wetsvoorstel bevat geen zelfstandige paragraaf waarin wordt ingegaan op de verhouding van het voorstel tot het hogere recht, zoals het Europese recht. De Afdeling advisering wijst erop dat de Aanwijzingen voor de regelgeving dit in beginsel vereisen. Zo zou bijvoorbeeld nader kunnen worden ingegaan op de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het geïntroduceerde inzagerecht van schuldeisers.

Bekijk hier het originele bericht van de Raad van State en de volledige tekst van het advies.