Turboliquidatie – wat is dat?

Een turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap, zoals een BV of Stichting per direct te ontbinden en te liquideren. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap door middel van een turboliquidatie dient door de Algemene Vergadering (van aandeelhouders) te worden genomen. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap in principe direct op te bestaan, indien de vennootschap geen baten meer heeft. Wel moet de liquidatie nog bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister worden ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden voor een turboliquidatie?

Voor een turboliquidatie mogen er op het moment van ontbinden (lees: het moment waarop de algemene vergadering het besluit tot ontbinding neemt) geen baten meer aanwezig zijn of te verwachten zijn. Onder baten worden hierbij verstaan: alle activa op de balans van de vennootschap, zoals bezittingen, liquide middelen en vorderingen.

De vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie selectief betalingen aan bepaalde schuldeisers verrichten om de baten te laten verdwijnen. Ook moeten de doorlopende verplichtingen (zoals huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd.

Indien er op het moment van de ontbinding nog wel baten aanwezig zijn in de vennootschap kan de turboliquidatie niet doorgaan. Het vermogen van de vennootschap moet dan worden vereffend. Als op dat moment van vereffening wordt afgezien, maar ook niet langer wordt voldaan aan bijvoorbeeld de publicatieverplichtingen, kan dit tot bestuurders-aansprakelijkheid leiden.

Voordeel van turboliquidatie

Het voordeel van de turboliquidatie is dat een vennootschap snel kan worden afgewikkeld zonder dat een vereffenaar moet worden benoemd en de procedure van ontbinding daardoor kosten bespaard. In principe vindt de feitelijke afwikkeling van baten en schulden plaats, voordat het besluit tot ontbinding wordt genomen.

In tegenstelling tot een (traditionele) ontbindingsprocedure middels vereffening van het vermogen van de vennootschap is het bij een turboliquidatie niet vereist dat deze vereffening en het plan daartoe wordt gepubliceerd in een landelijk dagblad. Een ander voordeel daarvan is dat ook de periode van twee maanden na de publicatie niet afgewacht dient te worden, voordat de verklaring van non-verzet kan worden opgevraagd. Bij een (traditionele) ontbindingsprocedure door vereffening moeten dus meer stappen worden genomen, waardoor deze procedure duurder is en meer tijd in beslag neemt.

Een turboliquidatie met schulden, kan dat?

Jazeker, dat kan mits er alleen schulden en helemaal geen baten meer in de vennootschap aanwezig zijn. Het aanvragen van het faillissement zou in zo’n geval vrij zinloos zijn, omdat de curator dan bij gebrek aan baten direct tot opheffing van het faillissement zou overgaan.

In dit soort gevallen worden schuldeisers vaak benadeeld. Voor hen is moeilijk te beoordelen of het bestuur van de vennootschap voorafgaand aan de turboliquidatie wel behoorlijk heeft gehandeld. De procedure van de turboliquidatie is namelijk, in tegenstelling tot een faillissement, weinig transparant. Schuldeisers kunnen dan alsnog het faillissement van de vennootschap aanvragen. De schuldeisers moeten wel voldoende aannemelijk maken dat er een (potentiële) bate is of was. Daarnaast hebben de schuldeisers de mogelijkheid om de (voormalig) bestuurders aansprakelijk te stellen wegens onrechtmatige daad. De schuldeiser moet dan aantonen dat hij schade heeft geleden omdat het bestuur voor een turboliquidatie heeft gekozen en in een faillissement er wel een kans op betaling aanwezig zou zijn geweest.

Indien er wel baten aanwezig zijn, maar de schulden hoger zijn, kan er niet tot turboliquidatie worden besloten. In dat geval moet er een crediteurenakkoord worden getroffen of het faillissement worden aangevraagd. Als dit niet gebeurt en toch tot een turboliquidatie wordt besloten, kunnen schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De schuldeisers kunnen dan een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank. In de praktijk komt het daarna vaak tot een faillissement. In dat geval kan de curator tot de conclusie komen dat er, door het besluit tot een turboliquidatie, sprake was van onrechtmatig handelen van de bestuurders en kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Conclusie

Een turboliquidatie wordt vaak toegepast en dat levert niet vaak problemen op. Het is snel, zonder veel formaliteiten. Zijn er echter bij de ontbinding nog schulden aanwezig dan is voorzichtigheid geboden! Heeft u vragen over de turboliquidatie van uw BV? Neem dan contact met ons op via chat (rechtsonder) of ons contactformulier. Direct weten of uw BV middels turboliquidatie kan worden opgeheven? Vul dan de gratis intake in.